logo
Published on

Hướng dẫn setup Github action cho Laravel

Mục lục

Github Action là gì?

GitHub Actions là một tính năng của Github cho phép bạn chạy những dòng lệnh được đặt trước vào một thời điểm nào đó (ví dụ push hay PR), mục đích thường là để chạy unit test, kiểm tra code style hay thậm chí deploy sản phẩm tự động.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản để setup một workflow (cái mình vừa nói ở trên) khi có ai đó push lên code lên repo nhé.

Trong bài viết này mình sẽ dùng các docker container của từ repo https://github.com/kirschbaum-development/laravel-test-runner-container

Cài đặt Github Action để tự động chạy phpunit

Tạo script workflow

Đầu tiên bạn cần tạo ra một file cấu hình trong thư mục dự án, hãy tạo file .github/workflows/ci.yml với nội dung như sau:

on: push
name: CI
jobs:
 phpunit:
  runs-on: ubuntu-latest
  container:
   image: kirschbaumdevelopment/laravel-test-runner:7.3

  services:
   mysql:
    image: mysql:5.7
    env:
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
     MYSQL_DATABASE: test
    ports:
     - 33306:3306
    options: --health-cmd="mysqladmin ping" --health-interval=10s --health-timeout=5s --health-retries=3

  steps:
   - uses: actions/checkout@v1
    with:
     fetch-depth: 1

   - name: Install composer dependencies
    run: |
     composer install --no-scripts

   - name: Prepare Laravel Application
    run: |
     cp .env.ci .env
     php artisan key:generate
     php artisan migrate:fresh --seed

   - name: Run Testsuite
    run: vendor/bin/phpunit tests/

Tuỳ theo phiên bản PHP của bạn, hãy chọn container image phù hợp:

 • PHP 8.0: kirschbaumdevelopment/laravel-test-runner:8.0
 • PHP 7.4: kirschbaumdevelopment/laravel-test-runner:7.4
 • PHP 7.3: kirschbaumdevelopment/laravel-test-runner:7.3
 • PHP 7.2: kirschbaumdevelopment/laravel-test-runner:7.2

Cấu hình biến môi trường

Tiếp theo bạn cần tạo một file cấu hình biến môi trường, hãy copy file .env.example ra một file mới và đặt tên là .env.ci. Trong file này bạn chỉ cần chú ý đến chỗ cài đặt các biến CSDL, đối với các bạn chạy MySQL thì hãy đổi lại như sau:

# database
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=test
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=password

Rồi bây giờ hãy commit lại và push lên Github xem nào. Nếu bạn workflow của bạn hoạt động, bạn sẽ thấy một dấu chấm tròn bên cạnh thời gian commit cuối cùng.

Xem kết quả chạy workflow

Màu vàng 🟡 là đang chạy, mày xanh 🟢 là thành công toàn bộ. Và tất nhiên, màu đỏ 🔴 thì có gì đó đã failed hãy kiểm tra lại.

Cấu hình Github Action sử dụng PostgreSQL

Nếu dự án của bạn đang chạy PostgreSQL thay vì MySQL như ở trên, bạn hãy thay service trong file ci.yml lại như sau:

services:
 postgres:
  image: postgres:10.8
  env:
   POSTGRES_USER: postgres
   POSTGRES_PASSWORD: postgres
   POSTGRES_DB: test
  ports:
   - 5432:5432
  options: --health-cmd pg_isready --health-interval 10s --health-timeout 5s --health-retries 5

Còn đây là nội dung cấu hình biến môi trường trong file .env.ci

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=postgres
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=test
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=postgres

Cấu hình Github Action sử dụng SQLite

SQLite cấu hình rất đơn giản, bạn hãy xoá luôn services bên trong file cấu hình workflow, và sửa nội dung .env.ci như sau:

DB_CONNECTION=sqlite
DB_DATABASE=:memory:

Nếu bạn thích những bài viết như thế này, hãy đăng ký nhận email hàng tuần, mình sẽ tổng hợp các bài viết hay trong tuần và gửi email thông báo đến các bạn:

Đăng ký nhận thông báo

Tham khảo: Laravel Github Actions