logo
Published on

Bạn tổ chức thư mục views cho các dự án Laravel như thế nào?

Mục lục

Tổ chức thư mục views

Hầu hết các ứng dụng Laravel có rất nhiều views. Một ứng dụng nhỏ sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, tuy nhiều nếu dự án lớn dần theo thời gian, chúng ta sẽ gặp bế tắc trong việc tổ chức và sắp xếp các view trong dự án một cách dễ quản lý. Mình cũng như các bạn, mình đã thử rất nhiều kiểu cấu trúc thư mục khác nhau, tuy nhiên mình đã tìm ra được câu trả lời cho mình.

Cấu trúc thư mục tham khảo:

resourses/
├─ views/
│ ├─ account/
│ │ ├─ create.blade.php
│ │ ├─ edit.blade.php
│ │ ├─ layout.blade.php
│ │ ├─ show.blade.php
│ ├─ components/
│ ├─ layout/
│ │ ├─ footer.blade.php
│ │ ├─ head.blade.php
│ │ ├─ header.blade.php
│ │ ├─ sidebar.blade.php
│ ├─ master.blade.php

Việc sắp xếp thư mục Views của mình tương đối đơn giản. Ta có một số thư mục như layout và file master.blade.php để khai báo khung cho giao diện, và các thư mục để quản lý khác như account, ...

Layout master

Có một tệp layout.blade.php trong thư mục gốc của các chế độ xem web và đây là khung HTML cho tất cả các tệp khác. Hãy tạo một file layout.blade.php ngay trong thư mục views , đây sẽ là layout cho tất cả các view trong ứng dụng. Trong file này, mình sẽ khai báo các khung HTML cơ bản như <head>, body cùng các thành phần header, footer. Đồng thời mình cũng sẽ tạo thư mục layout và đưa các thành phần như <head>, <header>, <footer> ra riêng từng file để dễ quản lý. Cấu trúc hiện tại:

resourses/
├─ views/
│ ├─ layout/
│ │ ├─ footer.blade.php
│ │ ├─ head.blade.php
│ │ ├─ header.blade.php
│ │ ├─ sidebar.blade.php
│ ├─ master.blade.php

Nội dung của layout.blade.php:

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ config('app.locale') }}">
 <head>
  @include('layout.head')
 </head>
 <body>
  <header>@include('layout.header')</header>
  <main>@include('layout.sidebar') @yield('main')</main>
  <footer>@include('layout.footer')</footer>
 </body>
</html>

Bạn cũng có thể bổ sung các @stack như head-css, head-js, footer-js để tiện mở rộng sau này.

Các thư mục quản lý nội dung

Bây giờ mình sẽ tạo thêm các thư mục tương ứng với các thành phần mà mình sẽ quản lý, ví dụ như account. Bạn nên cấu trúc thư mục view như thư cấu trúc route để dễ tìm và debug khi cần nhé.

// routes/web.php
Route::get('account/{account_id}', 'AccountController@show')->name('account.show');
// AccountController.php
public function show(Account $account)
{
  return view('account.show', ['account' => $account]);
}

Bây giờ ta hãy cấu trúc thư mục các view quản lý account như sau:

resourses/
├─ views/
│ ├─ account/
│ │ ├─ create.blade.php
│ │ ├─ edit.blade.php
│ │ ├─ layout.blade.php
│ │ ├─ show.blade.php

Tất nhiên file account/layout.blade.php sẽ extend file master.blade.php và bổ sung vào các mục cần thiết của trang quản lý account:

@extends('master') @section('main')
<h2>Quản lý tài khoản</h2>
@yield('content') @endsection

Các trang còn lại như show.blade.php, edit.blade.php, ... chỉ cần thực hiện extend file account/layout.blade.php:

@extends('account.layout') @section('content')
<h3>Thông tin tài khoản</h3>
// Display something @endsection

Thư mục components

Theo mặc định, Laravel sẽ tìm các component bên trong thư mục resource/views/components. Mình xem các component là các view độc lập, có thể chèn vào bất cứ đâu mà bằng cú pháp <x-component-name>. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Component tại trang chủ Laravel.

Front-office và Back-office

Đôi khi bạn sẽ cần phân biệt giữ người dùng và quản trị viên. Đơn giản thôi, chỉ cần tạo các thư mục tương ứng với mỗi role, và tổ chức bên trong như ở trên.

resouces/
├─ views/
│ ├─ admin/
│ │ ├─ account/
│ │ ├─ layout/
│ │ ├─ post/
│ │ ├─ master.blade.php
│ ├─ user/
│ │ ├─ account/
│ │ ├─ layout/
│ │ ├─ post/
│ │ ├─ master.blade.php

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hay clip lại nhé! Happy coding 😁

Bài viết được đăng tải trên Viblo trong sự kiện May Fest 2021.

Nếu bạn thích những bài thế này?