logo
Published on

Xây dựng ứng dụng Laravel đầu tiên của bạn

Mục lục

Đặt vấn đề

Không gì bắt đầu một ngôn ngữ mới tốt bằng cách thực hành một ứng dụng Hello World, nhưng như vậy thì quá đơn giản, hôm nay chính ta sẽ cùng nhau làm một ứng dụng Kimi no Na wa - mình đặt tên theo bộ phim Your name (2016), hay còn biết với cái tên Tên bạn là gì?

Ứng dụng này sẽ làm gì?

 • Trang chủ: Hiển thị một form cho phép bạn điền tên mình vào.
 • Trang chào: Hiển thị "Xin chào tên bạn" với cái tên bạn nhập vào.

Tại sao không làm Hello World đi?

Đối với hướng dẫn Hello World trên Laravel bạn sẽ tìm ra rất nhiều bài viết trên mạng rồi, nó chỉ cần một dòng là bạn đã làm được. Vì vậy mình muốn chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút, có chút gì đó thử thách hơn, chúng ta sẽ cùng đi qua cả Route, Controller và View trong ví dụ này.

Tạo project Laravel

Nếu bạn nào chưa biết, thì có thể xem lại hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Laravel, đơn giản cho bạn nào quên chúng ta sẽ chạy lệnh:

$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel yourname

Hoặc với Laravel new:
$ laravel new yourname

Chuyển vào thư mục project:
$ cd yourname

Cấu hình biến môi trường .env

Nếu bạn tạo bằng composer hay laravel new, ứng dụng sẽ tự động tạo ra cho bạn một file .env trong thư mục project, nếu chưa có, hãy copy .env.example và đổi tên thành .env

$ cp .env.example .env

Tạo khoá ứng dụng (APP_KEY):

$ php artisan key:generate

Chạy ứng dụng Laravel:

$ php artisan serve

Ví dụ này sẽ chưa cần bạn kết nối cơ sở dữ liệu vì vậy bạn chưa cần quan tâm đến cấu hình database.

Tạo route hiển thị form và xử lý dữ liệu

Trong Laravel, Route có vai trò điều hướng theo địa chỉ URL mà người dùng cung cấp. Bạn hãy mở file routes/web.php lên và thêm vào 2 dòng:

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\YournameController;
...
// Route::get('/', function () {
//   return view('welcome');
// });

Route::get('/', [YournameController::class, 'form']);
Route::post('/say-hello', [YournameController::class, 'sayHello']);

Giải thích một chút, khi khai báo route ta cần chú ý đến 4 tham số:

 • get hay post : Đây chính là HTTP method
 • '/' hay 'say-hello' : Đường link bắt đầu từ trang chủ.
 • YournameController::class : Tên controller sẽ xử lý
 • form hay sayHello : Tên action (hay hàm) sẽ xử lý, trong controller sẽ có nhiều action

Cụ thể hơn, ví dụ trang web của bạn là yourname.co, với dòng 11 thì đường link có nghĩa là khi người dùng truy cập vào đường link yourname.com/say-hello với phương thức POST thì sẽ chạy action sayHello() trong controller YournameController

Tạo Controller xử lý trong Laravel

Như bạn thấy ở trên, YournameController sẽ nằm trong thư mục App\Http\Controllers cách đơn giản nhất để tạo một Controller là sử dụng artisan

$ php artisan make:controller YournameController

Sau khi chạy lệnh, bạn mở file YournameController.php ở thư mục app/Http/Controllers/ bây giờ bạn cần khai báo 2 action như ở trên route đã khai báo:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class YournameController extends Controller
{
  public function form()
  {
    // Hiển thị form
  }

  public function sayHello()
  {
    // Hiển thị tên đã nhập vào
  }
}

Tạo view và hiển thị view trong Laravel

Bây giờ trước tiên ta sẽ tạo một View tên là form.blade.php trong thư mục resources/views/ nội dung file form sẽ như sau:

<form action="/say-hello" method="post">
 @csrf
 <input type="text" name="input_name" placeholder="Nhập tên" />
 <button type="submit">OK</button>
</form>

Như bạn thấy, thuộc tính action= trong form sẽ chuyển sang /say-hello để xử lý với method là POST. Một điểm đặc biệt của Laravel, bạn sẽ phải thêm @csrf vào trong form để Laravel tạo một token chống tấn công CSRF.

Để hiển thị view này, ta sẽ cho action form() trả về view:-

public function form()
{
  return view('form');
}

Ok bây giờ hãy mở trình duyệt lên và thử truy cập http://127.0.0.1:8000 bạn sẽ thấy form để nhập tên vào rồi đấy.

Xử lý dữ liệu từ form trong Laravel

Bây giờ ở action sayHello() chúng ta sẽ lấy tên người dùng nhập lên và truyền vào và hiển thị nó ra một view khác.

public function sayHello(Request $request)
{
  $view_data['display_name'] = $request->input_name;

  return view('hello', $view_data);
}

Với tất cả các biến truyền lên từ form, ta có thể dễ dàng lấy được từ biến $request

Như bạn thấy sau khi lấy được input_name từ form, mình sẽ truyền qua view bằng cách thêm nó vào mảng. Trong thư mục resources/views/ ta tạo file hello.blade.php với nội dung như sau:

Xin chào {{ $display_name }}

Tổng hợp kiến thức

Như vậy là bạn đã đi qua toàn bộ một luồng ứng dụng trong Laravel:

 1. Route routes/web.php Khai báo hai đường dẫn //say-hello
 2. Controller YournameController.php có 2 action xử lý và trả về 2 view khác nhau
 3. View form.blade.phphello.blade.php hiển thị nội dung

Nếu bạn có thắc mắc gì, hãy để lại bình luận bên dưới, mình rất vui nếu các bạn đặt câu hỏi đấy!

Nếu bạn thích những bài thế này?