logo
Published on

Hướng dẫn cài đặt Laravel 8

Mục lục

Cài đặt Laravel 8

Cài đặt PHP

Để cài đặt PHP bạn sẽ cần cài có thể cài đặt riêng lẻ (nhưng sẽ rất phức tạp). Một cách dễ dàng hơn là cài đặt thông qua Laragon (trên Windows/MacOS) hoặc Xampp (Win/Mac/Linux). Bạn cần đảm bảo rằng thư mục php đã được thêm vào PATH của hệ thống.

Cài đặt Composer

Trên Windows, bạn chỉ cần tải file exe về tại đây và chạy nó.

Trên Mac và Linux, bạn hãy chạy các lệnh như dưới đây:

$ php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

$ php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '906a84df04cea2aa72f40b5f787e49f22d4c2f19492ac310e8cba5b96ac8b64115ac402c8cd292b8a03482574915d1a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

$ php composer-setup.php

$ php -r "unlink('composer-setup.php');"

Cài đặt Laravel 8

Cài thông qua composer create-project

$ composer create-project laravel/laravel:^8.0 <app-name>

Cài đặt thông qua Laravel installer:

Một trong những cách mình ưa thích hơn chính là sử dụng Laravel Installer, vì cấu trúc của nó nhanh gọn hơn.

$ composer global require laravel/installer

Về sau, khi bạn cần tạo mới một project bạn chỉ cần chạy lênh:

$ laravel new <app-name>

Khởi chạy ứng dụng Laravel 8

Để bắt đầu chạy ứng dụng, bạn cần cd vào thư mục dự án bạn vừa tạo và chạy lên bằng lệnh serve

$ cd example-app

$ php artisan serve

Mặc định Laravel sẽ được chạy với cổng 8000, bạn có thể truy cập thông qua đường link http://127.0.0.1:8000

Cài đặt Laravel các phiên bản khác:

Để cài đặt các phiên bản Laravel được theo ý muốn, bạn có thể thêm số phiên bản vào câu lệnh khởi tạo là được nhé!

Cài đặt Laravel 6

$ composer create-project laravel/laravel:^6.0 <app-name>

Cài đặt Laravel 7

$ composer create-project laravel/laravel:^7.0 <app-name>

Bài tiếp theo: Cấu hình cơ sở dữ liệu MySQL với Laravel