logo
Published on

Giải quyết vấn đề N+1 trong quan hệ cha - con vô tận

Mục lục

Đặt vấn đề

Trong khi phát triển ứng dụng, chắc hẳn các bạn đã gặp phải trường hợp đệ quy cha-con trong khi phát triển các dự án, ví dụ như cây thư mục như sau:

id name parent_id
1 A null
2 B 1
3 C 1
... ... ...

Trong bài viết này mình sẽ lấy ví dụ về QuestionFolder, thư cây thư mục chứa câu hỏi của hệ thống trắc nghiệm. Thông thường chúng ta sẽ tạo 2 relationship ở Model như sau:

// Model QuestionFolder.php
public function childs()
{
  return $this->hasMany('App\Models\QuestionFolder', 'parent_id', 'id');
}

public function parent()
{
  return $this->belongsTo('App\Models\QuestionFolder', 'parent_id', 'id');
}

Vậy khi chúng ta cần lấy ra Collection tất cả các thư mục con (và cả thư mục con của thư mục con nữa) của một thư mục nào đó:

// Model QuestionFolder.php
public function allChildFolders()
{
  $child_folders = [$this];
  $folders = [$this];
  while(count($folders) > 0) {
    $nextFolders = [];
    foreach ($folders as $folder) {
      $child_folders = array_merge($child_folders, $folder->childs->all());
      $nextFolders = array_merge($nextFolders, $folder->childs->all());
    }
    $folders = $nextFolders;
  }

  return new Collection($child_folders);
}

Bây giờ chạy xem kết quả nào:

// Route web.php
Route::get('test-recursive', function() {
  dump(\App\Models\QuestionFolder::findOrFail(27)->all_child_folders);
});

Mọi thứ vẫn cứ ok, bạn vẫn có được kết quả mong muốn. Nhưng tận 101 lượt truy vấn, quá nhiều query. Trong một ứng dụng có vài chục thư mục thì có vẻ ổn, tuy nhiên nếu số lượng thư mục lên đến hàng ngàn, hay chục ngàn, Laravel sẽ phải truy vấn hàng chục ngàn lần, và CSDL của bạn sẽ như cái mềm rách ☹

Giải quyết vấn đề N+1 trong quan hệ cha con

Trong Laravel có một chức năng rất tiện lợi để giải quyết những trường hợp N+1 query đó chính là Eager Loading.

Nhưng ở trường hợp này, chúng ta không biết cây thư mục này sâu bao nhiêu để có thể gọi phương thức with(). Vì vậy chúng ta sẽ bổ sung vào một quan hệ là allChilds:

// Model Folder.php
public function allChilds()
{
  return $this->childs()->with('allChilds');
}

Và sửa hàm allChildFolders() lại một xíu:

public function allChildFolders()
{
  $child_folders = [$this];
  $folders = [$this];
  while(count($folders) > 0) {
    $nextFolders = [];
    foreach ($folders as $folder) {
      $child_folders = array_merge($child_folders, $folder->allChilds->all());
      $nextFolders = array_merge($nextFolders, $folder->allChilds->all());
    }
    $folders = $nextFolders;
  }

  return new Collection($child_folders);
}

Ta tạo thêm một route khác để test xem nào

// Route web.php
Route::get('test-recursive', function() {
  dump(\App\Models\QuestionFolder::findOrFail(27)->allChildFolders);
});

Và đây là kết quả:

Bài viết được đăng tải trên Viblo trong sự kiện May Fest 2021, hy vọng là các bạn thích bài viết này, happy coding 🥰

Nếu bạn thích những bài thế này?