logo
Published on

Xử lý upload file ảnh trên Laravel

Mục lục

Upload file trên Laravel

Một trong những tính năng quan trọng mà hầu hết mọi ứng dụng đều có đó chính là upload ảnh hay file lên hệ thống. Có thể bạn dùng nó trong chức năng cập nhật ảnh đại diện, hay tải lên ảnh sản phẩm hay gì đó tương tự.

Bài viết nằm nhằm mục đích cung cấp cho các bạn kiến thức mì ăn liền để bạn có thể note lại khi cần xử lý upload ảnh trên Laravel

Tạo project Laravel thông qua composer

Đầu tiên bạn cần cài đặt composer, sau đó hãy tạo một project Laravel (Xem thêm: Cài đặt laravel trên Mac), nếu bạn đã có project thì bạn không cần làm bước này nhé:

$ composer create-project laravel/laravel --prefer-dist <project-name>

Sau khi tạo xong thì start ứng dụng lên:

$ cd <project-name>
$ php artisan serve

Tạo form upload file

Hãy tạo một form bình thường với HTML, nhưng lưu ý, trong thẻ form bạn cần phải có thuộc tính enctype="multipart/form-data" và method phải là POST:

<form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
 <label for="avatar">Image:</label>
 <input type="file" id="avatar" name="avatar">
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

Ở trên mình tạo đơn giản một form HTML cho phép upload một file lên ứng dụng.

Controller xử lý upload file

protected function upload(Request $request)
{
  $request->validate([
    'avatar' => ['required', 'image']
  ]);

  $path = $request->file('avatar')->store('avatars');
  // Hãy lưu lại path trong CSDL
}

Với phương thức store() tham số đầu tiên chính là đường dẫn thư mục bạn muốn lưu file, phương thức này cũng sẽ tự động tạo một tên ngẫu nhiên cho file bạn vừa upload lên

Để có thể truy cập từ internet

Nếu bạn muốn ảnh đó có thể truy cập từ bên ngoài, bạn cần thêm vào thư mục public ví dụ:

$path = $request->file('avatar')->store('public/avatars');

Và tất nhiên, đừng quên tạo symlink để có thể truy cập từ thư mục /public của Laravel:

$ php artisan storage:link

Tuỳ biến tên file tải lên

Nếu bạn cần đặt tên file, hãy sử dụng phương thức storeAs() phương thức này sẽ cho phép bạn truyền vào tên file ở tham số thứ hai:

$path = $request->file('avatar')->storeAs('avatars', 'newfile.png');

Thông thường mình sẽ lưu file dạng <ten_file_goc>_<thoi_gian>.<duoi_file> thì bạn có thể dùng đoạn code dưới đây:

$filename = pathinfo($filenameWithExt, PATHINFO_FILENAME);
$extension = $file->getClientOriginalExtension();
$fileNameToStore = $filename . '_' . time() . '.' . $extension;

$path = $request->file('avatar')->storeAs('avatars', $fileNameToStore);

Hiển thị hình ảnh đã lưu

Sau khi bạn đã upload và lưu được lại được $path vậy thì bây giờ bạn cần hiển thị hình ảnh của nó thì làm như thế nào, đơn giản trong view bạn hãy gọi:

<img src="{{ Storage::url($path) }}" alt="avatar" />

Một số lỗi thường gặp khi upload file

Đã tải lên file, nhưng controller không nhận được file

Nguyên nhân 1: Lỗi này thường là do cách bạn quên thuộc tính enctype="multipart/form-data"form hãy kiểm tra lại form nhé.

Nguyên nhân 2: Do đặt sai input name, giá trị của thuộc tính name=<input-name>form tham số khi sử dụng ->file(<input-name>) cần phải giống nhau, nếu khác nhau sẽ không nhận được file.

Đã tải lên file thành công, nhưng hiển thị lại 404

Nguyên nhân 1: Thường gặp nhất là các bạn quên tạo symlink, tạo như thế nào thì các bạn có thể xem lại phần Để có thể truy cập từ internet ở trên nhé.

Nguyên nhân 2: Đường dẫn file không nằm trong thư mục public, mặc định Laravel sẽ lưu tất cả file upload trong thư mục /storage/app/ thư mục này được bảo vệ, bạn cần phải đưa file này vào thư mục /storage/app/public để có thể truy cập từ bên ngoài.

Lời kết

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn mới làm quen với Laravel, chúc các bạn vui vẻ!