logo
Published on

Chi tiết bản cập nhật Laravel 8 - Laravel v8.64.0 có gì mới?

Mục lục

Tính năng mới

 • Thêm hàm reduceMany vào Collections (#39078)
 • Thêm Illuminate/Support/Stringable::stripTags() (#39098)
 • Thêm Illuminate/Console/OutputStyle::getOutput() (#39099)
 • Thêm lang_path vào hàm helper (#39103)
 • Thêm @aware vào blade (#39100)
 • New JobRetrying event dispatched (#39097)
 • Thêm hàm throwIf trong Client Response (#39148)
 • Thêm Illuminate/Collections/Collection::hasAny() (#39155)

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi Route::group không có prefix trên PHP 8.1 (#39115)
 • Sửa lỗi nhận dạng Bearer token trong InteractsWithInput (#39150)

Thay đổi khác

 • Refactoring Illuminate/Log/LogManager::prepareHandler() (#39093)
 • Xoá component state sau khi đã render View (04fc7c2)
 • Thêm tham số --no-tablespaces khi dump dữ liệu (#39126)
 • Bỏ timeout trong SchemaState Process (#39139)
Cập nhật tin tức mới nhất từ Laravel?